Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt

Czyste powietrze – Zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego

Nasz projekt jest innowacyjny. Pragniemy wdrożenie nowego na obszarze powiatu bielskiego sposobu wykorzystania i promowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, i społecznych. Projekt, który zapewni budowanie partnerstw na rzecz współpracy zasobów lokalnych tj. organizacji pozarządowych z urzędami gmin, placówkami edukacyjnymi jak lokalne szkoły podstawowe i lokalną społecznością: dzieci i młodzież ich dorośli czyli mieszkańcy powiatu do wspólnego rozwiązywania problemów zanieczyszczeń powietrza w ich okolicy. Celem naszego projektu jest przyczynienie się do rozwiązywania problemów wskazanych w diagnozie dokonanej na etapie opracowywania LSR, dotyczących niskiej emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Nasz projekt był na etapie przygotowanie konsultowany z lokalną społecznością wybranych gmin dotyczyło to naszych działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz formy dotarcia do dorosłych mieszkańców gmin poprzez wystawę edukacyjno-społeczną. Chcemy dotrzeć do mieszkańców gmin wiejskich jak również miejsko-wiejskich.

PLANOWANE DZIAŁANIA w naszym projekcie:

Chcemy przygotować wystawę edukacyjną i przeprowadzić jej pokazy w połączeniu z happeningiem w 5 gminach: Czechowice – Dziedzice, Jaworze, Wilkowice, Kozy, Porąbka.

1. Przygotowanie i druk – Wystawa „Czyste Powietrze – zdrowy człowiek”.

2. Mobilny happening – „Czyste Powietrze – zdrowy człowiek”.

3. Przygotowanie i druk plakatów informacyjno-edykacyjnych, promujących nasze wydarzenie/wystawę w danej gminie, chcemy wydrukować 250 sztuk plakatów format A2

4. Stworzenie strony internetowej Fundacji. Przygotowana prosta strona ma być kolejnym elementem promocji kampanii i komunikacji z jej uczestnikami

5. Pikniki edukacyjne i przestrzenne warsztaty dla 5 szkół w gminach

Nasz projekt ma odpowiadać na problemy społeczne i przyrodnicze regionu. Wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych palenisk domowych, tj. tzw. problem „niskiej emisji” , niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym dot. przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu, niedostateczny poziom wiedzy mieszkańców o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym obszaru, niewielkie zaangażowanie młodzieży w działania społeczne, słaba aktywność młodzieży w zakresie samorozwoju, powielanie się akcji społecznych i mała ilość innowacyjnych przedsięwzięć, niski poziom włączenia mieszkańców w działania społeczne, brak promocji dobrych praktyk skutkujący niskim poziomem innowacji społecznych i małym zainteresowaniem podejmowaniem nowych pomysłów. Chcemy poprzez nasze działania jako organizacja pozarządowa prowadzić działania o większym zasięgu terytorialnym przekraczającym obszar jednej miejscowości bądź gminy, co przekładać się będzie na charakter podejmowanej współpracy samorządami gminnymi, szkołami, innymi organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami. Obszar którym objęty będzie nasz projekt posiada wyjątkowe walory przyrodnicze zarówno w skali regionu jak i kraju, cechuje się wysokim stopniem naturalności i bioróżnorodności. Nasz projekt może posłużyć do stopniowo rosnącej świadomość znaczenia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla jakości życia i funkcjonowania społeczności lokalnych oraz wzrostu zaangażowania społecznego w realizację działań proekologicznych.

Działaj lokalnie, myśl globalnie – to jedno z haseł, które przyświeca nam w codziennej pracy. Nasz projekt "Czyste powietrze – zdrowy człowiek" realizujemy przede wszystkim lokalnie, bo na terenie 5 pobliskich gmin. Są to: Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Wilkowice, Kozy, Porąbka. Działania o charakterze wydawniczym i edukacyjnym prowadzimy również w skali całego kraju, współpracując ze szkołami, samorządami czy organizacjami pozarządowymi.

  • Czechowice-Dziedzice
  • Jaworze
  • Kozy
  • Porąbka
  • Wilkowice
Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021